Podmienky používania

Základné pojmy

Prevádzkovateľ rychlapraca.sk

EBY, s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 46327797, DIČ: 2023332938

Používateľ

Akýkoľvek návštevník stránok rychlapraca.sk.

Služba

Online inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na zverejnenie ponuky a dopytu služieb týkajúcich sa práce, brigád alebo mikropráce medzi Používateľmi.

rychlapraca.sk

Webové stránky prístupné cez doménu rychlapraca.sk.

Základné podmienky

Prevádzkovateľ poskytuje prístup Používateľov na stránky rychlapraca.sk a k ich službám inzercie práce, brigád alebo mikropráce medzi stranou ponuky a stranou dopytu. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ponúk a komentárov, odoslaných e-mailov cez formuláre na stránkach rychlapraca.sk ani za samotný predmet ponuky – kvalitu, dodanie, úhradu a pod.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia stránok rychlapraca.sk a ich obsahu aj s inými portálmi, ktorých je taktiež Prevádzkovateľom alebo ku ktorým má práva.

Využívanie služieb rychlapraca.sk je možné len po súhlase Používateľa s Podmienkami používania.

Služby na stránkach rychlapraca.sk sú poskytované bezplatne. Výnimku tvoria spoplatnené doplnkové služby. Využívanie služieb rychlapraca.sk nie je podmienené využívaním doplnkových (spoplatnených) služieb. Doplnkové služby je možné využívať nad rámec základných inzertných služieb za poplatok.

Používateľ týmto vyslovuje súhlas so zasielaním e-mailov do schránky, ktorej adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb rychlapraca.sk. E-mail môže mať informačný alebo reklamný charakter. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže Používateľ oznámiť písomne Prevádzkovateľovi rychlapraca.sk prostredníctvom e-mailovej adresy alebo kontaktného formulára prístupného na stránkach rychlapraca.sk.

Identita všetkých Používateľov rychlapraca.sk je anonymná. Zverejnenie osobných údajov (napr. meno, kontakt a pod.) jednotlivých Používateľov v ponukách a komentároch je výlučne v kompetencii daných Používateľov a rychlapraca.sk nezodpovedá za žiadne škody spôsobené týmto zverejnením.

V prípade výmeny kontaktných údajov medzi Používateľmi rychlapraca.sk negarantuje dodržanie podmienok, ktoré sú predmetom ponuky Používateľov ako obsah, čas dodania a pod. rychlapraca.sk nenesie v tomto prípade žiadnu ujmu, ktorú môže takáto výmena kontaktov spôsobiť Používateľom.

Akékoľvek nepovolené zverejňovanie, reprodukcia, distribúcia alebo verejné šírenie materiálov a obsahu poskytnutých na stránkach rychlapraca.sk, je bez písomného súhlasu prísne zakázané.

Registrácia používateľa

Využívanie služieb rychlapraca.sk nie je podmienené registráciou. Registrácia však poskytuje Používateľovi ďalšie možnosti správy ponúk.

Registrovaný Používateľ má možnosť pridávať ponuky. Svoje ponuky spravuje na základe zadaných prihlasovacích údajov uvedených pri registrácii.

Prihlásenie Používateľa

Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich údajov v tajnosti. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta na stránkach rychlapraca.sk.

Pravidlá pridávania ponúk

Ponuky musia byť konkrétne a presné, inak nemusia byť schválené a zverejnené na stránkach rychlapraca.sk.

rychlapraca.sk si vyhradzuje právo na drobné zmeny vo zverejnených ponukách, ktoré prispejú k ich schváleniu ako napr. vymazanie nevhodných údajov, zaradenie do správnej kategórie, oprava gramatických chýb a pod.

Dodanie služieb alebo produktov

Dodanie služieb a produktov, ich realizácia, naplnenie a finančná kompenzácia závisia výlučne od dohody medzi Používateľmi (či už v ústnej, písomnej alebo elektronickej podobe).

Správanie sa Používateľov

Všetky informácie, údaje, text, zvuky, fotografie, grafiku, video, správy, značky alebo iné materiály, či už verejne alebo súkromne šírené, je zodpovedný Používateľ, od ktorého tieto materiály pochádzajú.

Používateľ je plne zodpovedný za to, čo odosiela, emailuje, vysiela a iným spôsobom šíri cez stránky rychlapraca.sk. Prevádzkovateľ nekontroluje obsah a predmet odosielaných informácií cez formuláre a preto neručí za presnosť, úplnosť alebo kvalitu daných údajov. Prevádzkovateľ nebude za žiadnych okolností nijako zodpovedný za akýkoľvek obsah (vrátane chýb alebo vynechania obsahu), alebo za akékoľvek straty a škody spôsobené používaním akéhokoľvek zaslaného, emailovaného, vysielaného alebo inak použitého obsahu.

Používateľ si je vedomí, že Prevádzkovateľ môže, ale nemusí kontrolovať obsah zverejnený Používateľom, ale Prevádzkovateľ a jeho tvorcovia majú právo (ale nie povinnosť) podľa vlastného uváženia prezerať, odmietnuť alebo odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý je šírený cez stránky rychlapraca.sk. Prevádzkovateľ má tiež právo odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý porušuje Podmienky používania alebo je inak sporný.

Používateľ súhlasí, že musí zhodnotiť a znášať riziko spojené s využívaním služieb rychlapraca.sk, s jeho dôveryhodnosťou, presnosťou, kompletnosťou alebo užitočnosťou. Vzhľadom k tomu je si Používateľ vedomí toho, že sa nemôžete spoliehať na akýkoľvek obsah získaný cez službu rychlapraca.sk.

Využívanie služieb rychlapraca.sk je zakázane na:

 • vysielanie, posielanie, emailovanie alebo iné šírenie obsahu, ktorý je nezákonný, škodlivý, výhražný, hrubý, obťažujúci, protiprávny, ohováračný, vulgárny, obscénny, hanobiaci, narušujúci súkromie inej osoby, nenávistný alebo rasistický, protietnický alebo inak nepríjemný;
 • akékoľvek ubližovanie menšinám;
 • vydávanie sa za inú osobu alebo za pracovníka Služby alebo klamné vyjadrenie vzťahu s danou osobou;
 • pozmeňovanie údajov a identifikátorov v snahe skryť pôvod obsahu posielaného cez služby;
 • vysielanie, posielanie, emailovanie alebo iné šírenie obsahu, ktorý nemáte právo zverejňovať na základe zákona alebo zmluvy alebo dôverných vzťahov (ako napr. vnútorné informácie, zákonom chránené a tajné informácie na základe pracovnoprávnych vzťahov);
 • vysielanie, posielanie, emailovanie, odosielanie alebo iné šírenie obsahu, ktorý porušuje patent, obchodnú známku, obchodné tajomstvo, autorské právo alebo iné majetkové právo;
 • vysielanie, posielanie, emailovanie, odosielanie alebo iné šírenie nevyžiadanej alebo neoprávnenej reklamy, reklamných materiálov, nevyžiadaných mailov, reťazových listov, pyramídových hier, alebo akejkoľvek inej formy neoprávnených žiadostí, okrem okruhov, ktoré sú špeciálne na to určené;
 • vysielanie, posielanie, emailovanie, odosielanie alebo iné šírenie materiálov, ktoré obsahujú softvérové vírusy alebo akékoľvek iné počítačové kódy, súbory alebo programy určené na rušenie, zničenie alebo obmedzenie funkčnosti počítačového softvéru alebo hardvéru alebo telekomunikačného zariadenia;
 • obmedzovanie alebo rušenie štandardného chodu stránok rychlapraca.sk, alebo serverov a sietí pripojených k rychlapraca.sk;
 • úmyselné alebo neúmyselné porušovanie platných miestnych, štátnych, národných alebo medzinárodných práv;
 • edzinárodných práv, - poskytovanie materiálov alebo zdrojov (alebo ukrývanie a zatajovanie pôvodu, miesta, zdroja alebo vlastníctva) organizáciám;
 • sledovanie alebo iné obťažovanie ostatných Používateľov;
 • zhromažďovanie osobných údajov o iných Používateľoch v spojení so zakázanými aktivitami.

Na stránkach rychlapraca.sk je zakázané zverejňovať:

 • akékoľvek ponuky komerčného charakteru;
 • ponuky fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb;
 • rýchle a bezprácne zárobky + inzeráty a ponuky, ktoré smerujú k takémuto obsahu;
 • práca s vyžadovaným poplatkom vopred;
 • chudnutie;
 • provízne systémy, pyramídové hry a im obdobné služby;
 • kopírovanie (diskiet, CD, DVD a iných médií), napodobeniny, plagiáty;
 • ponuky v inom ako slovenskom jazyku;
 • erotické ponuky, livechat, spoločníčky, tanečnice, hostesky, eskort, ponuka erotických služieb, eroticky zamerané pracovné ponuky;
 • akékoľvek web stránky alebo ich obdoba;

Do formulárov na stránkach rychlapraca.sk je zakázané:

 • písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek;
 • do obsahu ponuky alebo komentára vkladať špeciálne znaky @*#$%^&!?;
 • do obsahu ponuky alebo komentára vkladať www adresu alebo jej obdoby;

Zodpovednosť za škodu

Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby stránok rychlapraca.sk výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb rychlapraca.sk, ani za spôsob akým služby rychlapraca.sk využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb rychlapraca.sk Používateľom, či tretími osobami.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb na stránkach rychlapraca.sk.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb rychlapraca.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

Prevádzkovateľ stránok rychlapraca.sk nenesie zodpovednosť za akýkoľvek obsah uverejnených ponúk Používateľa.

Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť stránok rychlapraca..sk, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na stránkach rychlapraca.sk, ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenou, činnosťou Používateľov či z iných dôvodov.

Používateľ výslovne rozumie a súhlasí, že Prevádzkovateľ a jeho úradníci, zamestnanci, agenti a partneri nebudú voči Používateľovi zodpovední za žiadne priame, nepriame, súvisiace, osobitné, následné alebo značné škody, vrátane škôd straty na zisku, poškodenie dobrého mena, používania, údajov alebo iných nehmotných strát na možnosť takýchto škôd.

Súhlas a ochrana osobných údajov

Používateľ odoslaním svojich osobných údajov udeľuje Prevádzkovateľovi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých spoločnosti EBY, s.r.o. s cieľom spracovania podkladov pre výplatu finančných zdrojov a ďalšieho marketingového spracovania a zasielania občasných reklamných informácií prostredníctvom emailum, ide najmä o súhlas s použitím poskytnutého mena, adresy, emailového a telefónneho kontaktu alebo obrazový materiál v oznamovacích prostriedkoch a na webových stránkach . Používateľ týmto vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv podľa zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a svoj súhlas udelil dobrovoľne a kedykoľvek ho môže bezplatne písomne (prípadne elektronicky cez email) odvolať na adrese Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za zneužitie osobných údajov zverejnených Používateľom na stránkach rychlapraca.sk.

Na stránkach rychlapraca.sk sú automaticky všetky informácie o Používateľoch anonymné. Používatelia si môžu vybrať, či chcú na stránkach rychlapraca.sk vystupovať anonymne alebo zverejnia svoje údaje v rozsahu, ktorý neporušuje podmienky používania rychlapraca.sk.

Porušenie podmienok používania

Nedodržanie a neakceptovanie podmienok používania Prevádzkovateľa na stránkach rychlapraca.sk môže viesť k okamžitému zablokovaniu alebo zrušeniu účtu Používateľa k využívaniu služieb rychlapraca.sk.

Záverečné ustanovenia

Podmienky používania na stránkach rychlapraca.sk nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia. Používateľ a Prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka spravovať Obchodným zákonníkom. Na otázky neupravené Podmienkami používania sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby rychlapraca.sk bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov.

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok používania. Zmena Podmienok používania je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach rychlapraca.sk. O týchto zmenách bude Prevádzkovateľ informovať prostredníctvom svojich stránok alebo e-mailom na adresy Používateľov.